2016 – Emily Bilski and Martina Lüdicke in “Golem”

Golem

Hrsg. Emily Bilski und Martina Lüdicke im Auftrag des Jüdischen Museums Berlin

Ausstellungskatalog Jüdisches Museum Berlin, 23. September 2016 - 29. Januar 2017, Bielefeld/Berlin 2016, S. 133

catalogue